วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

งานส่งครู ฝ่าย คอมพิวเตอร์ อาจารย์ นิวัฒน์ แตงชัยภูมิ นักเรียนชั้น ม.3 นางสาวรัตนวรรณ พันธุพรม โรงเรียนบ้านพระเพลิง

โครงงาน

เรื่องการตัดต่อวดีีโอ
ชื่อผู้จัดทำ
นางสาวรัตนวรรณ  พันธุพรม 
ช้นั มธัยมศึกษาปีที่3
โรงเรียนบ้านพระเพลิง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สระแก้ว บทคัดย่อ
การตัดต่อวดีีโอ เป็นการนา ภาพหรือวิดีีโอที่เราถ่ายทำ ได้เ้ป็น Shot มาเรียงต่อๆ
กันแล้วตัดต่อให้เ้ป็นเรื่องราวที่เราจะสื่อความหมายใหผ้อู้ื่นรับรู้ กลุ่มของพวกเราจึงอยากนา 
เทคนิคการตดัต่อวดีีโอมาสร้างเป็นผลงานของกลุ่มเราเอง
จากการศึกษาเรื่องเทคนิคการตดัต่อวดีีโอ เทคนิคการเลือกใชภ้าพแลว้พบวา่
เป็นเรื่องที่น่าสนใจคือ สามารถสร้างเป็นรายไดเ้สริมของเราในชีวติประวนัได้ซ่ึงถา้เร ามีความ
ชำนาญแล้วก็สามารถใช้เ้ป็นอาชีพหลักในการเล้ียงชีพต่อไปได้
ดังนั้น โครงงานเรื่องการตัดต่อวดีีโอเพลง นี้จึงมีจุดมุ่งหมาย โดยนำเพลงที่มี
อยู่แู่ล้วมาดัดแปลงตดัแต่งใหม้ีเน้ือหาเกี่ยวกบั เพื่อนๆ ในโรงเรียนที่อยใู่นช้นั มธัยมศึกษาปี ที่ 6 
ซ่ึงเน้ือหาของวดีีโอจะเป็นเรื่องที่พวกเราคิดเอง เพื่อใหเ้ป็นผลงานของพวกเรา นอกจากน้ียงั
เป็ นการสร้างความสามัคคีเอ้ือเฟ้ือเผื่อ แผ่ แก่สมาชิกในกลุ่มอีกดว้ย


กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้จัดท าขอขอบพระคุณ อาจารย์ ที่ให้ความรู้และ ให้คำปรึกษา
เกี่ยวกับ เทคนิคการตัดต่อวิดีีโออยา่ งละเอียด อีกท้งัอ านวยความสะดวกโดยการจัดหาอุปกรณ์
ที่ใชใ้นการดา เนินงานให้ทา ใหโ้ครงงานเรื่องการตดัต่อวดีีโอเพลงของกลุ่มพวกเราไดส้ า เร็จลง
ด้วยดี
สุดทา้ยน้ีขอขอบใจสมาชิกในกลุ่มทุกคนที่ใหค้วามร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ ช่วยกนัผา่ น
พน้ ปัญหาต่างๆ ให้ข้อแนะค าเสนอแนะ ท าให้ผลงาน การตดัต่อวดีีโอเพลงสา เร็จ ออกมาได้
สมบูรณ์

คณะผู้จัดทำ 


ค ำนำ
รายงานฉบบั น้ีจดัทา ข้ึนเพื่อนา เสนอโครงงาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในหัวข้อ การตดัต่อวดีีโอเพลง
คณะผู้จัดท าโครงงาน ได้ศึกษาจากการเรียนเรื่องเทคนิคการตดัต่อวดีีโอ เทคนิค
การใชม้ ุมกลอ้ง เทคนิคการเลือกมุมภาพ แลว้นา มาใชใ้นการทา โครงงานเรื่องน้ีข้ึนมา เพื่อ
น าเสนอผลงานผลงานในความคิดของพวกเรา 
ดงัน้นั คณะผจู้ดัทา จึงหวงัเป็นอยา่ งยงิ่ วา่ โครงงานเรื่องน้ีจะเป็นประโยชนแ์ก่ผทู้ี่
จะสนใจศึกษาไม่มากกน็อ้ย ถา้โครงงานเรื่องน้ีมีขอ้ผดิพลาดประการใดกข็ออภยัมา ณ ที่น้ีดว้ย

คณะผู้จัดท ำ


สารบัญ
บทคดัย่อ
กิตติกรรมประกาศ
คำนำ 
สารบัญ 
บทที่ 1 บทน า 1
 - ที่มาและความส าคัญของโครงงาน 
 - วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
 - สมมุติฐานของการศึกษา 
 - ประโยชนท์ ี่คาดวา่ จะไดร้ับ
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 2
 - เอกสารอ้างอิง 
 - อุปกรณ์ที่ใช้ในการท าโครงงาน 
บทที่ 3 วีธีการด าเนินงาน 6
 - แผนการปฏิบัติงาน 
 - อุปกรณ์ที่ใชใ้นการถ่ายทา วดีีโอ
บทที่ 4ผลการศึกษา 8
 -ผลการศึกษา 
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา 9
 -สรุปผลการศึกษา 
 -ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน 
 -ข้อเสนอแนะ 

บทที่ 1บทน า
ที่มาและความส าคัญของโครงงาน
ปัจจุบนั น้ีโลกของเราไดม้ีการนา เทคโนโลยมีาใชใ้นชีวติประจา วนั เป็นจา นวนมาก ท้งั
ในดา้นการศึกษาการทา งาน การแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่างสาร ซ่ึงสมยัก่อนไม่มีการนา เทคโนโลยี
มาใชเ้ท่าไหร่นกั แต่มาในสมยัน้ีไดรู้้จกัการนา เทคโนโลยมีาประยกุ ตใ์ชใ้นชีวติประจา วนั
โดยเฉพาะการตดัต่อวีดีโอซึ่งเราสามารถเห็นได้ในหลายรูปแบบและยังมีความส าคัญในการ
ดา เนินชีวติอยา่ งมาก ดงัน้นั กลุ่มของพวกเราจึงไดท้ า โครงงานเรื่องการตดัต่อวดีีโอข้ึนมา
เพื่อที่จะใหส้ มาชิกในกลุ่ม ไดม้ีความชา นาญในการตดัต่อวดีีโอและมีความชา นาญในการใช้
เทคนิคการตดัต่อวดีีโอไปประยุกตใ์ชใ้นอนาคต ท้งัใชใ้นการเรียนต่อการทา งาน การประกอบ
เป็นอาชีพ ซ่ึงใหป้ ระโยชนท์ ้งัต่อตวัเราและผอู้ื่นเป็นอยา่ งมาก
จุดประสงค์ในการทา โครงงานนี้
1.เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกบัการตดัต่อวดีีโอ
2.เพื่อนา เรื่องราวที่เราสนใจมาตดัต่อเผยแพร่ในรูปแบบวดีีโอ
3.เพื่อตอ้งการใหส้ มาชิกในกลุ่มมีความชา นาญในเรื่องการตดัต่อวดีีโอและสามารถนา ไป
ประยกุ ตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชนส์ ูงสุดในอนาคตขา้งหนา้ได้
4.เพื่อตอ้งการตดัต่อวดีีโอออกมาเป็นสินคา้หรือผลิตภัณฑ์ในรูปแบบผลงานของเราเอง 
สมมุติฐานของโครงงานเรื่องนี้
สามารถนา เทคนิคการตดัต่อวดีีโอไปใชใ้นการประกอบชีพเล้ียงตนเองในอนาคต
ข้างหน้าได้ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.มีความรู้เกี่ยวกบัการตดัต่อวดีีโอ
2.สามารถสร้างวดีีโอที่เป็นท้งัหนงัส้ัน มิวสิคเพลงและสารคดีต่างๆ ที่เป็นผลงานของเราเอง
3.มีความชา นาญเรื่องการตดัต่อวดีีโอเพื่อพฒั นาเพิ่มเติมจากความรู้พ้ืนฐานที่เรามีอยู่และเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ า 
4.มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็ นผลงานของตนเอง ที่ได้รับความนิยมจากผู้คนจ านวนมาก 


บทที่ 2
เอกสารอ้างอิง
-คู่มือการใชโ้ปรแกรม Ulead Video Studio
Ulead น้นักส็ ามารถที่จะจบั ภาพแบบ analog ไดเ้ช่นกนั ในกรณีน้ีคุณจะต้องหาการ์ดจับ
ภาพเช่นการ์ดรับโทรทศันท์ ี่เป็นแบบ analog มาใช้งาน การใชง้านน้นักเ็หมือนกบัการ firewire 
1. Step Panel
กลุ่มของปุ่มที่ใชส้ลบัไปมาในข้นั ตอนต่างๆ ของการตดัต่อวดีีโอเช่น ต้องการจับภาพจาก
กลอ้งวดีีโอกค็ลิกปุ่ม Capture หากตอ้งการแกไ้ข/ตดัต่อวดีีโอคลิกปุ่ ม Edit ตอ้งการใส่ขอ้ความ
ในวีดีโอ คลิกปุ่ ม Title เป็ นต้น
2. Menu Bar
แถบเมนูของชุดคา สั่งต่างๆ เช่น สร้างโครงการใหม่เปิดโครงการ บนั ทึกโครงการเป็นต้น
3. Options Panel
ส่วนน้ีจะมีปุ่มและขอ้มูลอื่นๆ ที่ให้คุณได้ปรับแต่งคลิปที่คุณเลือกไว้ฟังชนักต์ ่างๆ ในส่วน
น้ีจะเปลี่ยนไปตามข้นั ตอนที่คุณกา ลงัทา งานอยู่เช่น คุณเลือกคลิปวดีีโอกจ็ะมีฟังกช์ นั่ ต่างๆ
สา หรับจดัการกบัคลิปวดีีโอ หรือคุณเลือกเสียง กจ็ะมีฟังกช์ นั่ สา หรับการจดัการเรื่องเสียง เป็น
ต้น
4. Preview Window
หนา้ต่างแสดงคลิปปัจจุบนั , ตัวกรองวีดีโอ, เอฟเฟกต์, หรือตัวหนังสือ ต้องการดูผลลัพธ์ของ
การตดัต่อต่างๆ สามารถดูไดใ้นหนา้ต่างน้ี
5. Navigation Panel
มีปุ่มสา หรับเล่นคลิปวดีีโอและสา หรับตดัวดีีโอในข้นั ตอนการจบั ภาพ, ส่วนน้ีจะทา หนา้ที่
เป็นอุปกรณ์ควบคุมกลอ้งวดีีโอเช่น เล่นวดีีโอ หยดุ หยดุ ชวั่ ขณะกรอไปข้างหน้า กรอกลับ เป็ น
ต้น
6. Library
เกบ็และรวบรวมทุกอยา่ งไว้ไม่วา่ จะเป็น วีดีโอ, เสียง, ภาพนิ่ง, เอฟเฟ็กตต์ ่างๆ เป็นตน้ ทา 
ให้สะดวกในการเรียกใช้งาน
7. Timeline
แสดงคลิป, ตวัหนงัสือและเอฟเฟ็กตต์ ่างๆ ที่อยใู่นโครงการ
Step Panel
ส่วนน้ีเป็นส่วนของข้นั ตอนต่างๆ ในการตดัต่อวดีีโอข้นั ตอนเหล่าน้ีไม่จา เป็นตอ้งทา 
ทุกข้นั ตอน หรือขา้มข้นั ตอนใดกได้ ็ ข้ึนอยกู่ บัการตดัต่อวดีีโอของคุณเอง
ข้นั ตอนตดัต่อคือ
1.Capture (จับภาพจากกล้อง/ดึงขอ้มูลวดีีโอจากแผน่ CD/DVD)
2.Edit (แกไ้ข/ตดัต่อ)
3.Effect (ใส่เอฟ็ เฟ็กต)์
4.Overlay (ท าภาพซ้อน)
5.Title (ใส่ตวัหนงัสือ)
6.Audio (ใส่ดนตรีประกอบ/บันทึกเสียงบรรยาย)
7.Share (บนั ทึกวดีีโอที่ตดัต่อแลว้ ลงสื่อต่างๆ)
ข้นั ตอนต่างๆ ที่กล่าวมาแลว้น้นั สามารถขา้มไปยงัส่วนอื่นได้เช่น อาจจะไปใส่ดนตรี
ประกอบก่อน แลว้มาใส่ตวัหนงัสือภายหลงักไ็ด้หรือเมื่อตดัต่อเสร็จในขอ้ 2 แลว้กอ็าจจะไป
เลือกข้อ 7 เพื่อเขียนลงแผน่ กไ็ด้ไม่จา เป็นตอ้งทา ครบทุกข้นั ตอน ซ่ึงข้ึนอยกู่ บัวา่ คุณจะตดัต่อ
วดีีโออยา่ งไรและตอ้งทา อะไรบา้งในการตดัต่อ


ขั้นตอนต่างๆ ในการตัดต่อวีดีโอ

เมื่อเปิ ด project ใน Ulead แลว้ ในข้นั ตอน Capture น้ีคุณสามารถที่จะบันทึกวีดีโอจากกล้อง
วีดีโอดิจิตอลเป็ นไฟล์ลงในคอมพิวเตอร์ได้วดีีโอที่บนั ทึกจากกลอ้งลงคอมพิวเตอร์น้นั สามารถ
ที่จะบันทึกเป็ นไฟล์เพียงไฟล์เดียว หรือให้แยกเป็ นไฟล์ได้หลายๆ ไฟล์โดยอัตโนมัติ และใน
ข้นั ตอนการจบั ภาพน้ีนอกจากคุณจับภาพวีดีโอแล้วยังสามารถที่จะบันทึกภาพจากวีดีโอเป็ น
ภาพนิ่งไดอ้ีกดว้ย
ข้นั ตอนการแกไ้ขและ Timeline น้ีเป็นจุดสา คญั ของการใช้Ulead VideoStudio ในข้นั ตอนน้ี
คุณสามารถที่จะเรียงล าดับคลิปวีดีโอ ที่ถ่ายมาแต่ไม่ไดเ้รียงลา ดบั เหตุการณ์กนั กม็ าเรียงลา ดบั
เหตุการณ์ในข้นั ตอนน้ีหรือแทรกคลิปวดีีโออื่นๆ เขา้มาในกระบวนการตดัต่อเช่น หลังจากที่
คุณจับภาพมาจากกลอ้งแลว้ เห็นวา่ คลิปวดีีโอที่มีอยใู่นเครื่อง เหมาะสม น่าที่จะนา มาแทรกใน
บางช่วงของวดีีโอที่คุณกา ลงัตดัต่อกส็ ามารถทา ได้กรณีที่มีคลิปวดีีโอเพียงไฟลเ์ดียวเช่น จบั
ภาพวีดีโอมาเป็ นไฟล์เดียว ไม่ไดแ้ยกไฟลเ์ป็นหลายๆ ส่วน กส็ ามารถตดัแยกscene วีดีโอได้
เพื่อใส่เอฟ็ เฟ็กตร์ะหวา่ ง scene ลบคลิปวดีีโอที่ไม่ตอ้งการออก ตดัคลิปวดีีโอบางส่วนที่ถ่ายเสีย
หรือไม่ตอ้งการออกและการใส่วดีีโอฟิลเตอร์(เช่น การใส่ตวัฟิลเตอร์ฝนตกในคลิปวดีีโอ ทา 
ใหค้ลิปวดีีโอน้นัดูเหมือนมีฝนตกจริงๆ )กส็ ามารถทา ไดใ้นข้นั ตอนน้ีเช่นกนั
ในข้นั ตอนน้ีใหคุ้ณสามารถใส่ทรานสิชนั่ (transition) ระหวา่ งคลิปวดีีโอใน project ซึ่งใน 
Ulead น้ีจะมีกลุ่มของทรานสิชนั่ ต่างๆ ใหเ้ลือกอยา่ งมากมายใน Library
ทรานสิชนั่ เป็นเอฟ็ เฟ็กตท์ ี่ใส่ไวใ้นระหวา่ งคลิป ทา ใหว้ดีีโอดูน่าสนใจยงิ่ ข้ึน เช่น ฉากที่ค่อยๆ
จางหายไปจนมืด แลว้กม็ีฉากถดัไปที่จางแลว้ค่อยๆ ชดัเจนข้ึน หรือในระหวา่ งที่มีการเปลี่ยน
ฉากน้นั จะมีภาพซอ้ นกนัของท้งัสองฉากเป็นตน้ นี่เป็นการใส่ทรานสิชนั่ นนั่ เอง
ข้นั ตอนน้ีเป็นการซอ้ นคลิปวดีีโอบนคลิปวดีีโอที่มีอยู่เหมือนกบั ที่เราดูโทรทศัน์ที่มีการ
สัมภาษณ์บุคคลเกี่ยวกบัดาราแลว้กม็ีกรอบเลก็ ๆ เป็นภาพของดาราที่กา ลงัดูบุคคลอื่นพดูถึง
ตนเองอยู่


ใส่ตวัหนงัสือในวดีีโอเช่น ชื่อเรื่องวดีีโอแสดงชื่อบุคคล หรือตัวหนังสือปิ ดท้ายวีดีโอ ใคร
ถ่ายทา ถ่ายเมื่อไหร่ ที่ไหน เป็นตน้ สามารถที่จะสร้างตัวหนังสือแบบเคลื่อนไหวได้ มีมากมาก
หลายแบบ เช่น ตวัหนงัสือลอยจากจอภาพดา้นล่างข้ึนไปดา้นบน เหมือนกบั ตวัหนงัสือเมื่อดู
ภาพยนตร์ตอนจบ หรือจะวงิ่ จากดา้นขวามือมาซา้ยมือ หรือจะเลือกชุดส าเร็จรูปจาก Library ก็
ได้
ข้นั ตอนน้ีสา หรับใส่ดนตรีประกอบวดีีโอ สามารถเลือกเพลงจากแผน่ CD แล้วบันทึกมาเป็ น
ไฟล์ท าดนตรีประกอบได้ บันทึกเสียงบรรยายวีดีโอ รวมท้งัการปรับแต่งเสียงต่างๆ เช่น ลดเสียง
ในวดีีโอตน้ ฉบบัในบางช่วงขณะที่บนั ทึกเสียงบรรยายลงไป เพื่อให้ได้ยินเสียงบรรยายชัดเจน
มากยงิ่ ข้ึน หรือปรับระดบั เสียงของดนตรีประกอบ เป็ นต้น
ข้นั ตอนน้ีเป็นข้นั ตอนสุดทา้ยเมื่อตดัต่อวดีีโอเสร็จแลว้ กจ็ะเป็นสร้างไฟลว์ดีีโอสา หรับ
เผยแพร่ผลงาน สามารถทา ไดห้ลายแบบ เช่น สร้างไฟลว์ดีีโอสา หรับเผยแพร่ผลงานบนเวบ็
เขียนวดีีโอที่ตดัต่อเสร็จแลว้กลบัลงเทปอีกคร้ัง เขียนลงแผน่ CD เป็ น VCD หรือเขียนลง DVDบทที่3

อุปกรณ์ที่ใชใ้นการถ่ายทา วิดีีโอ
1.กล้องดิจิตัล 
2.โทรศัพท์มือถือ 
3.โน๊ตบุ๊ค 
4.แฟลชไดร์ 
5.อุปกรณ์ประกอบฉากอื่นๆ 
6.นักแสดง 


บทที่ 4
ผลการศึกษา
1.มีความรู้เกี่ยวกบัการตดัต่อวดีีโอ
2.สามารถสร้างวดีีโอที่เป็นท้งัหนงัส้ัน มิวสิคเพลงและสารคดีต่างๆ ที่เป็นผลงานของเราเอง
3.มีความชา นาญเรื่องการตดัต่อวดีีโอเพื่อพฒั นาเพิ่มเติมจากความรู้พ้ืนฐานที่เรามีอยู่และเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ า 
4.มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็ นผลงานของตนเอง ที่ได้รับความนิยมจากผู้คนจ านวนมาก 
บทที่5
สรุปผลการศึกษา
สรุปผลการศึกษา
การศึกษาและท าโครงงานเรื่องการตดัต่อวดีีโอ ซึ่งท าให้พวกเรามีความรู้และความ
เขา้ใจในการตดัต่อวดีีโอในระดบั หน่ึงแลว้ยงัทา ใหก้ลุ่มของพวกเราไดน้ า วดีีโอที่เราถ่ายทา เอง
ตดัต่อเองเผยแพร่ใหผ้อู้ื่นรับรู้และเป็ นการฝึ กให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ แล้วยังท าให้เรามีความ
ชา นาญในการตดัต่อวดีีโอเพื่อที่จะน ามาพัฒนาเป็ นอาชีพเสริมในอนาคตข้างหน้าได้
ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน
1.มีความรู้เกี่ยวกบัการตดัต่อวดีีโอ
2.สามารถสร้างวิดีีโอที่เป็นท้งัหนงัส้ัน มิวสิคเพลงและสารคดีต่างๆ ที่เป็ นผลงานของเราเอง 
3.มีความชา นาญเรื่องการตดัต่อวดีีโอเพื่อพัฒนาเพิ่มเติมจากความรู้พ้ืนฐานที่เรามีอยู่และเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ า 
4.มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็ นผลงานของตนเอง ที่ได้รับความนิยมจากผู้คนจำนวนมาก 
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาโครงงานการตัดต่อวีดีโอเพลง สามารถนำไปพัฒนาให้เป็ นอาชีพเสริมได้